בט' בתמוז יחול יומא דהילולא קדישא של רבם של ישראל, מקים עולה של תורה, כ"ק מרן האדמו"ר הגאון הקדוש בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שזכה להקים עולם שלם של תורה בארץ ישראל אחרי השואה הנוראה, ובראש מפעליו עומד עד היום 'מפעל הש"ס', הוא האיש!

הוא אשר הבטיח בצוואתו כי "בכל עת שתצטרכו לאיזה ישועה תנדרו לאותם צדקות שפעלתי בעבורן בעולם הזה… ותאמרו: 'הנני מפריש לטובת נשמת יקותיאל בה"ר צבי שיהא לטובת ותיקון נפשו רוחו ונשמתו' ואם תהיה היכולת אמליץ טוב בעדו".

"לא אשכח ח"ו חסדכם מאתי, ותמיד אמליץ עבורכם לטובה ולברכה, ובכל עת שתצטרכו לאיזה ישועה תנדרו איזה דבר לאותן הצדקות שפעלתי עבורן בעוה"ז, שיהא לזכות נשמתי"

המילים הקצרות האלה עומדות מאחורי ישועות אין מספר…
מאחורי מופתים, בסדר גודל של ניסים, שאיש לא היה מאמין… ומי שניסה כבר לא שוכח. נסו גם אתם. בשביל מה לסבול, בשביל מה להסתבך, בשביל מה להסתכן – אם האדמו"ר זיע"א מציע את עצמו להמליץ טוב בעדכם?!

אתם יודעים כמה אינסוף זכויות של לימוד תורה דרבים מונחות בחשבונות של הרבי זיע"א?! וכל הזכויות הללו פועלות לטובתכם.

מפעל הש"ס הוא הגדול שבכל מפעליו, החשוב שבהם, המפעל שהיה יקר לו בחייו יותר מכל האחרים.
יש לכם הזדמנות מיוחדת במינה, יש כאן משהו 'שובר שוויון', עם קבלות. בכל יום מגיעות שיחות טלפון, עוד ועוד טלפונים, עוד אנשים תרמו ונושעו, תרמו ונושעו, תרמו ונושעו. "למה אתם לא זועקים את זה בחוצות?" מתרעמים חלק מהם. "אם רק היינו יודעים מזה לפני שנים…"

אסור לכם להחמיץ את ההזדמנות הזו!

ביום ט' תמוז חל יום היארצייט של כ"ק אדמו"ר מצאנז זיע"א, ביום זה ידוע שהתפילות אצל הצדיק מתקבלות ומשפיעות ויש להן כח כביר לפעול ישועות גדולות ונצורות

הרבי זיע"א כתב בצוואתו הקדושה "בכל עת שתצטרכו לאיזה ישועה תנדרו לאותן צדקות שפעלתי בעבורן בעולם הזה… ותאמרו: 'הנני מפריש לטובת נשמת יקותיאל יהודה בה"ר צבי שיהא לטובת ותיקון נפשו רוחו ונשמתו' ואם תהיה היכולת אמליץ טוב בעדו" הרבי זיע"א הוא גברא רבא ונאמן לקיים הבטחתו, וכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא, רבים רבים כבר נושעו בזכות ההבטחה המיוחדת. הקליקו כאן ותזכו גם אתם בהבטחה!!

מפעל הש"ס העולמי הוא הגדול שבכל מפעליו של הרבי זיע"א, הוא החשוב שבהם, הוא המפעל שהיה יקר לו בחייו יותר מכל מפעליו האחרים. המפעל שמרבה תורה בישראל, שמכשיר גדולי תורה, המפעל שגידל כבר אלפים אלפים של תלמידי חכמים!

16,952 תלמידי חכמים למדו במשך השנים במפעל הש"ס העולמי
2,530 תלמידי חכמים לומדים כיום במפעל הש"ס העולמי, וישנם עוד רבים המבקשים להצטרף
58,000 דפים נלמדים מידי חודש ע"י לומדי מפעל הש"ס העולמי
700,000 דפים נלמדים מידי שנה ע"י לומדי מפעל הש"ס העולמי
650,000 ₪ הינו סכום המלגות המשולמות מידי חודש ללומדי מפעל הש"ס העולמי
7,800,000 ₪ הינו סכום המלגות השנתי שמשלם מפעל הש"ס העולמי ועוד היד נטויה

ביום היראצייט של הרבי זיע"א, בעיצומו של יום ההילולא יעלו מניין תלמידי חכמים מופלגים מלומדי 'מפעל הש"ס העולמי' לציונו של הרבי זיע"א, יעתירו בתפילה ויבקעו שערי שמים עבור התורמים כפי צוואת הרבי זיע"א, כל שם יוזכר בצירוף בקשתו האישית לרפואה וישועה

בין התורמים סך 180 ₪ ומעלה יוגרלו שתי חופשות סופ"ש זוגיות במלון היוקרה 'גלי צאנז' המחודש בנתניה, כך יזכו התורמים גם בברכתו המיוחדת של הרבי זיע"א, וגם בהשתתפות בהגרלה

גדולי ישראל קבעו

גדולי ישראל מכל החוגים והעדות קבעו כי מפעל הש"ס העולמי המחזיק כבר 39 שנים אלפי לומדי תורה עניים הוא המקום הראוי והמסוגל ביותר לכספי הצדקה שלך.

זה בדיוק הזמן

הסגולה הנוראה לחשוכי בנים של ר' חיים פלאג'י זיע"א, "ערב שבועות יפריש תשעים ואחת פרוטות, וישלים עד שיעור שני פעמים ב"ן – 104 ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעון אדם הראשון, ועון העגל, ולפגם הברית, והוא סגולה לחשוכי בנים, ומקרב הגאולה"

מרן שר התורה
הגר"ח קנייבסקי
שליט"א

"ובוודאי שתלמידי חכמים הלומדים תורה מתוך הדחק קודמים להכל…"
"מי שיתמוך במפעל הש"ס יזכה לדעת את הש"ס"

כ"ק מרן
האדמו"ר מצאנז
שליט"א

"בכל הדורות ידעו שאי אפשר להיות תלמיד חכם אם לא יודעים ש"ס על בוריו, והמסייעים יזכו לסיעתא דשמיא בגשמיות וברוחניות"

מרן ראש הישיבה
הגר"ג אדלשטיין
שליט"א

"הסיוע לתלמידי חכמים זה להחזיק בעץ החיים ומובטח ברכה והצלחה לכל התומכים והמסייעים"

כ"ק מרן
האדמו"ר מבעלזא
שליט"א

"וכל העוסקים והמסייעים לרומם קרנה של תורה, יתברכו בכל הברכות ובכל משאלות לבם לטובה, לכבוד שמו יתברך"

כ"ק מרן
האדמו"ר
מרחמסטריווקא
שליט"א

"מפעל הש"ס זה דבר נשגב מאוד, המרבה את אור התורה ברחבי תבל, ואשרי הזוכה לקחת חלק בזה, להקים דורות תלמידי חכמים, וזכות מצווה רבה זו יעמוד למסייעים לעד"

כ"ק מרן
האדמו"ר מוויזניץ
שליט"א

"כל התומכים והמסייעים יזכו לרוב נחת דקדושה, וזכות לימוד תורה דרבים תגן עליהם בכל דרכיהם לבו"ה בכל מעשי ידיהם"

מרן הגר"ש
בעדני
שליט"א

"אשרי מי שזוכה ליטול חלק בזה על ידי ריבוי זכויות בתורה עד בלי די ולנצח נצחים ויתברך בכל הברכות הכתובות בתורה"

מרן הרב
וואזנר
זצוק"ל

"לומדי תורה מתוך הדחק יש להם דין קדימה!"

מרן הגראי"ל
שטיינמן
זצוק"ל

"אדם חייב לעשות ככל יכולתו לקיים ולהחזיק ולהגביר את התמיכה בלומדי התורה"

מרן הרב
אלישיב
זצוק"ל

"הסיוע ללומדי תורה צריך לעמוד בראש סולם העדיפויות של מי שמבקש לעשות מצוות בממונו"

מרן הראשון לציון
הרב עובדיה יוסף
זצוק"ל

"וצריך לעודד את המפעל החשוב מפעל הש"ס התורם גדולות ונצורות ושאיפה לגדלות תורה בקרב הלומדים"

מרן הגרב"מ
אזרחי
שליט"א

"מפעל הש"ס עשה מהפכה בידיעת התורה וחיבור גדול בין כלל ישראל לש"ס שיש באפשרות כל אחד להגיע לידיעת הש"ס וחייבים לעודד ולעזור בכל הכוחות ובכל האמצעים לרומם את קרן התורה"

למוסד אישור מס' לפי סעיף 46

נתן לתרום בבנק הדואר 8297279 או בבנק פאג"י 52-183-641111

מפעל הש"ס - ת.ד. 620 בני ברק